przygotuj plan swojego biznesu...

i pozwól spełnić się marzeniom

Biznesplan »

O stronie Biznesplan

Witaj na stronie "Biznesplan". Powstała ona jako poradnik, dzięki któremu dowiesz się w jaki sposób przygotować biznesplan dla swojej organizacji. Samodzielne przygotowanie biznesplanu nie jest zadaniem łatwym, ponieważ w jednym opracowaniu należy połączyć wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu, planowania finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, a ponadto uwzględnić specjalistyczną wiedzę z obszaru działalności firmy. Nie jest to jednak coś niemożliwego do przeprowadzenia. Warto przejść tę drogę, szczególnie jeśli starasz się o dofinansowanie. Jednak biznesplan to nie tylko odpowiedź na bieżące potrzeby, lecz również podstawowy element skutecznego zarządzania.

Przygotowanie biznesplanu może nastąpić w każdej fazie cyklu życia firmy. W momencie jej założenia, prowadzenia, a także schyłku działalności. Pisząc biznesplan w chwili jej zakładania, warto skoncentrować się na potrzebach klientów oraz źródłach finansowania. Z kolei w fazie wzrostu na reakcjach zmiennego otoczenia, a w fazie dojrzałości zaproponować zmiany w strategii przedsiębiorstwa. W fazie schyłkowej podejmowane są decyzje dotyczące dywersyfikacji lub likwidacji (por. Skrzypek 2009: 14).

Biznesplan to drogowskaz, który wskazuje kierunek, a czasami także sposób działania. Ukierunkowuje on postępowanie osób zarządzających firmą. Biznesplan jest dokumentem zawierającym wytyczne prowadzenia przedsiębiorstwa wraz z określeniem celów, środków i metod realizacji. Jest istotne, aby przybrał on postać pisemną, ponieważ w takim kształcie można zaprezentować go innym osobom, wyjaśnić co ma zostać osiągnięte itp. Dokument ten można wykorzystać także podczas negocjacji z innymi podmiotami, np. przy gromadzeniu kapitału.

Materiały zgromadzone na stronie biznesplan.org zostały przyporządkowane do trzech głównych działów:

1. Elementy biznesplanu

Elementy biznesplanu

Każdy biznesplan składa się z określonych elementów. Występują rozmaite struktury biznesplanów. Jego układ zależy od osoby, która go napisała, celu w jakim powstał, a także specyfiki przedsięwzięcia. Wyróżnić można jednak pewne części składowe, które powinny się znaleźć w każdym biznesplanie. W tym dziale omówiono większość z nich.

2. Struktura biznesplanu

Wzory i rodzaje biznesplanów

W części dotyczącej wzorów i rodzajów biznesplanów przedstawiono w jaki sposób powinna wyglądać typowa struktura biznesplanu, jego układ, spis treści i zawartość. Wszystko to w podziale według rodzaju biznesplanu, jaki zamierzasz przygotować.

3. Wzory i przykłady biznesplanów

Przykłady biznesplanów

Trudno jest samodzielnie napisać biznesplan jeśli się nie wie jak on wygląda, w jaki sposób zamieścić w nim zgromadzone informacje itp. Odpowiedzią na ten problem, może być przyjrzenie się przykładom biznesplanów, które napisali inni. Ze wględu na ograniczoną ilość miejsca są to przykłady uproszczone.


< >

Biznesplan »