Analiza finansowa

Część finansowa biznesplanu pozwala ocenić czy przedsięwzięcie będzie dochodowe i w jakim zakresie. Plan finansowy przekłada się na wszystkie inne aspekty przedsięwzięcia, tzn. plan operacyjny, plan marketingowy, zespół. W tej części biznesplanu należy pokazać czytelnikom bieżące wyniki finansowe firmy, a także prognozy dotyczące jej przyszłości.

Standardowy biznesplan w części finansowej zawiera najczęściej następujące elementy (por. Pasieczny 2007: 169):

  • podstawowe założenia (w tym potrzebny kapitał i jego źródła);
  • bilans;
  • rachunek zysków i strat;
  • analiza progu rentowności;
  • analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych;
  • analiza opłacalności inwestycji;
  • budżetowanie inwestycji.

Nie ma znaczenia czy przygotowujesz biznesplan dla firmy już istniejącej czy też dla zupełnie nowej, powinieneś/powinnaś wiedzieć jaki jest Ci potrzebny kapitał inwestycyjny. Musisz określić jaką potrzebujesz kwotę i w jaki sposób ją wykorzystasz. Nie jest dobrym pomysłem już na starcie brać pożyczki, ponieważ obciążasz w ten sposób swoją firmę.

Tworzenie bilansu, a także rachunku zysków i strat jest pracą żmudną i trudną. Nie rezygnuj jednak z niej i przygotuj wyliczenia samodzielnie. Bilans jest obrazem aktywów (majątku) i pasywów (źródeł finansowania) firmy. Rachunek zysków i strat pozwala ocenić efektywność firmy w poszczególnych obszarach oraz jej rentowność.

Jeśli zamieścisz w swoim biznesplanie także prognozę przepływów pieniężnych, wykażesz, że bierzesz pod uwagę ewentualne problemy związane z płynnością. Sprawozdanie takie jest najczęściej przedstawiane w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Biznesplan - Analiza finansowa

Biznesplan – Analiza finansowa

Przedstaw swoje przewidywania związane z kształtowaniem się podstawowych wskaźników charakteryzujących przedsięwzięcie, takich jak: poziom kosztów stałych i zmiennych, stopa wzrostu sprzedaży, koszt kapitału oraz okresowa zmienność przepływów pieniężnych. Twoje założenia powinny być realistyczne. Podaj ich źródła.

Próg rentowności jest osiągany kiedy przedsiębiorstwo nie przynosi ani strat ani zysków. Jest to punkt zwrotny od kiedy przedsięwzięcie stanie się opłacalne. Określ kiedy zostanie osiągnięty. Osoba czytająca biznesplan będzie chciała to wiedzieć.

Oszacuj ryzyko związane z niepowodzeniem przedsięwzięcia. Ryzyko jest czymś czego nie można całkowicie wyeliminować. Wyjaśnij jakie ono jest, co można z nim zrobić, jak planujesz je ograniczyć i w jaki sposób osiągnąć sukces.

Inwestorzy będą chcieli także wiedzieć jaki jest oczekiwany zwrot z inwestycji, wyrażany jako stopa zwrotu z inwestycji lub wewnętrzna stopa zwrotu. Kompletny zestaw informacji związanych z planem finansowym powinien być zamieszczony w załącznikach do Twojego biznesplanu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *