Czym jest przedsiębiorstwo społeczne

„Wszędzie tam, gdzie sektor prywatny i państwowy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb i rozwiązać problemów społecznych równowagę przynoszą działania sektora ekonomii społecznej. Aktywność w obszarze ekonomii społecznej ma głównie wymiar lokalny, podejmowany z myślą o lokalnych problemach” ze wstępu do raportu końcowego pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego”.

Definicja przedsiębiorstwa społecznego ulega ewolucji. Według pierwotnej wersji The Social Enterprise Alliance brzmiała, przedsiębiorstwo społeczne to „jakakolwiek działalność biznesowa lub strategia służąca generowaniu własnych przychodów, podjęta przez organizację non-profit w celu pozyskania środków na wsparcie swojej misji charytatywnej”. Później nie ograniczano się do „organizacji non-profit” oraz zmieniono „misję charytatywną” na „misję społeczną”. Nowa definicja brzmiała: „przedsiębiorstwo społeczne to organizacja lub inne przedsięwzięcie, które dąży do realizacji misji społecznej poprzez działanie przedsiębiorcze, zorientowane na wypracowanie własnego dochodu” (cyt. za: Florczak 2016: 51).

W literaturze przedmiotu można spotkać się z następującymi typami/formami prawnymi przedsiębiorstw społecznych (por. Kamińska 2016: 165):
– fundacje;
– stowarzyszenia;
– spółdzielnie socjalne (zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych);
– spółdzielnie inwalidów;
– centra integracji społecznej;
– zakłady aktywności zawodowej;
– spółki non profit.

Bibliografia

  1. Ekonomia społeczna w regionie łódzkim. 2015. Szczecin: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
  2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego. 2015. K. Wochnik i M. Lipka. Ruda Śląska: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
  3. Nagel. K. 2011. Ekonomia społeczna i proponowany obszar badań empirycznych. W: Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji. G. Musiał (red.) Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
  4. Florczak, Ewelina. 2016. Przedsiębiorstwo społeczne – pojęcie, idea, funkcje i cele działalności. W: Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *