Plan marketingowy w biznesplanie

Plan marketingowy

Plan marketingowy wskazuje kierunek, jaki należy obrać, aby sprzedać określony produkt lub usługę. Dobrze jest jeśli zamieścisz taki plan w swoim biznesplanie, ponieważ dzięki temu nie tylko dokonasz...
Analiza finansowa w biznesplanie

Analiza finansowa

Część finansowa biznesplanu pozwala ocenić czy przedsięwzięcie będzie dochodowe i w jakim zakresie. Plan finansowy przekłada się na wszystkie inne aspekty przedsięwzięcia, tzn. plan operacyjny, plan ...
Prezentacja zespołu w biznesplanie

Prezentacja zespołu w biznesplanie

Powodzenie przedsięwzięcia zależy od ludzi, którzy są zaangażowani w jego realizację (tzn. osób zarządzających i pracowników). Bez udziału odpowiednich osób żaden biznes nie zakończy się sukcesem. Na...
Analiza rynku w biznesplanie

Analiza rynku

Przy pisaniu części biznesplanu dotyczącej analizy rynku należy skoncentrować się na rynku docelowym dla produktu/usługi firmy. Rynkiem docelowym są te osoby, które chcą skorzystać z Twojej oferty. A...
Analiza konkurencji w biznesplanie

Analiza konkurencji

Konkurentami są inne firmy funkcjonujące w tej samej branży co Twoja firma. Określa się w ten sposób również te firmy, które wytwarzają tzw. „substytuty”, a więc produkty inne niż Twoje, ale pozwalaj...
Analiza strategiczna SWOT w biznesplanie

Analiza strategiczna SWOT

Analiza strategiczna SWOT polega na określeniu mocnych i słabych stron firmy, a także uwzględnieniu szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, w celu określenia strategii na kilka najbliższych lat d...
Historia firmy w biznesplanie

Historia przedsięwzięcia

W celu określenia swojej aktualnej pozycji i punktu startu, dobrze jest odwołać się do pewnych zaszłości historycznych. Będzie to również świadczyło o tym, że firma której biznesplan dotyczy, nie jes...
Opis produktów i usług w biznesplanie

Opis produktów i usług w biznesplanie

Część biznesplanu należy poświęcić wyjaśnieniu jakie produkty lub/i usługi zamierzasz wprowadzić na rynek, dlaczego według Ciebie będą one konkurencyjne wobec innych, w czym są one lepsze, a także na...
Nazwa firmy w biznesplanie

Nazwa firmy

Biznesplan powinno się rozpoczynać od ogólnego scharakteryzowania przedsiębiorstwa. Należy określić m.in. nazwę firmy, przedmiot działalności, sylwetkę inwestora (właściciela), misję firmy, historię,...
Streszczenie biznesplanu

Streszczenie biznesplanu

Streszczenia biznesplanu w żadnym wypadku nie należy mylić ze wstępem. Jest ono biznesplanem w miniaturze. Należy napisać je dopiero na sam koniec procesu składającego się na sporządzanie biznesplanu...