NCBR zbiera pomysły na programy

Każdy naukowiec, przedsiębiorca i innowator może zgłosić swój pomysł na program dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ankiecie STARTER można proponować nowe narzędzia wsparcia i wskazywać obszary tematyczne, branże i technologie wymagające rozwoju. Zgłoszenia będą przyjmowane także od instytucji, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Jak informuje na swojej stronie NCBR, kluczem w wyborze najciekawszych propozycji będzie sposób ich opisania i uzasadnienie. Eksperci centrum ocenią, czy pomysł da się zrealizować. Formularz zgłoszeniowy nie ma ograniczeń czasowych. Poprzez ankietę STARTER zbierane będą „do odwołania” propozycje, które mają przyczynić się do otwarcia nowych konkursów. Do ankiety zawsze można wrócić – częściowe wpisy zapisywane będą w systemie.

Projekty i programy mają określone cele, jednak inny jest ich poziom szczegółowości. Na program składają się projekty, które współfinansuje NCBR. W ramach programu może być zrealizowanych wiele projektów, które będą prowadzone przez różne podmioty lub ich konsorcja. Cele programu powinny odnosić się do zmiany, która będzie związana z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju lub wybranej branży czy technologii. Program może również rozwiązywać jakiś szerszy problem badawczy. Budżet programu jest wielokrotnie większy niż projektu, dłuższy jest też zazwyczaj czas funkcjonowania programu.

Osoba lub instytucja, która zgłosi pomysł na program, który później zostanie uruchomiony, będzie mogła startować w konkursach ogłaszanych w jego ramach. Narzędzie STARTER służy jedynie do gromadzenia pomysłów – jest kanałem służącym komunikacji. Dopiero udział w procedurze przygotowania programu wyklucza z możliwości uzyskania w jego ramach dofinansowania.

Pomysłodawca musi określić najważniejszy cel programu i opisać, jak wpłynie on na rzeczywistość. Ważne, żeby wskazany cel był możliwy do osiągnięcia i zmierzenia w określonym czasie, a także pożądany czy potrzebny z jakiegoś powodu. Należy wskazać, jakie obszary badawcze mają być w jego ramach realizowane, ile to wymaga czasu i oszacować potrzebne na to pieniądze.

Jednym z najważniejszych pól w formularzu jest uzasadnienie, dlaczego program jest potrzebny. Eksperci NCBR radzą, aby posłużyć się tu danymi liczbowymi, które określą, jaka jest obecna sytuacja w dziedzinie, branży, grupie, do której kierowany jest program oraz potencjał w zakresie B+R związany tymi zagadnieniami. W dalszej części warto opisać kolejne kroki, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu. Sam efekt warto opisać nie tylko jako konkretne produkty programu, ale też rezultaty w krótkiej i długiej perspektywie. Pomysłodawca powinien wskazać też osoby i organizacje zainteresowane realizowaniem projektów w ramach programu i te, które będą chciały wykorzystać wyniki badań.

Więcej informacji znajduje się na tej stronie.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *