Rodzaje biznesplanów

Biznesplan jest dokumentem, który określa w sposób długotrwały i kompleksowy plan działania przedsiębiorstwa na najbliższe lata. Uwzględnia się w nim analizę sytuacji aktualnej oraz przyszłej, prezentuje cele firmy, sposób ich osiągnięcia. Ponadto porusza się w nim kwestie organizacyjne, kadrowe, technologiczne, finansowe.

Występuje kilka rodzajów biznesplanów. Według Skrzypka (2014: 17) można mówić o 5 rodzajach biznesplanów. Są to: start-up, studium wykonalności, plan restrukturyzacji, program naprawczy, plan odnowienia przedsiębiorstwa. Różnice pomiędzy nimi wynikają stąd, że są one sporządzane w różnych fazach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Start up to przedsiębiorstwo w fazie rozwojowej, które niedawno rozpoczęło działalność i szuka dla siebie odpowiedniego modelu biznesowego. Charakteryzuje się niskimi kosztami rozpoczęcia działalności i wysokim ryzykiem. Biznesplan dla takiej firmy musi koncentrować się na wskazaniu warunków, w których przedsięwzięcie zostanie zrealizowane.

Studium wykonalności jest planem sporządzanym przed wykonaniem właściwego biznesplanu. Na jego podstawie można przekonać się czy przedsięwzięcie jest wykonalne, a więc możliwe do realizacji. Efektem studium wykonalności jest lista rekomendowanych rozwiązań.

Trzy ostatnie rodzaje biznesplanów, a więc plan restrukturyzacji, program naprawczy, plan odnowienia przedsiębiorstwa przygotowuje się w trudnej dla firmy sytuacji. Taki biznesplan powinien zawierać szczegółowy opis tego jak poprawić negatywną aktualną sytuację, wskazać perspektywy rozwoju, zawierać rekomendacje.

Ogólnie biznesplany mogą być ujmowane w sposób wąski lub szeroki (Stefko 2010: 13). W węższym znaczeniu biznesplan obejmuje plan gospodarczy i finansowy przedsiębiorstwa. Natomiast w szerszym również dziedziny, które mają związek z ekonomiką i finansami, np. organizację zarządzania, analizę rynku, czy też marketing.

Artykuł ze strony JakNapisac.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *