Struktura biznesplanu – duże przedsiębiorstwo

Biznesplan w przypadku dużej firmy będzie bardziej szczegółowy niż ma to miejsce przy niewielkim przedsiębiorstwie.

Struktura biznesplanu dużego przedsiębiorstwa może wyglądać w ten sposób:

Streszczenie
1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
    1.1. Nazwa i forma prawna
    1.2. Przedmiot działalności
    1.3. Siedziba
    1.4. Właściciele i kapitał podstawowy
    1.5. Historia przedsiębiorstwa
2. Analiza SWOT
    2.1. Mocne strony
    2.2. Słabe strony
    2.3. Szanse
    2.4. Zagrożenia
    2.5. Zestawienie zbiorcze
3. Strategia firmy
    3.1. Misja
    3.2. Wizja
    3.3. Cele strategiczne
4. Plan marketingowy
    4.1. Asortyment
    4.2. Odbiorcy
    4.3. Konkurenci
    4.4. Ceny
    4.5. Kanały dystrybucji
    4.6. Promocja
5. Plan działalności operacyjnej
    5.1. Technologia
    5.2. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania
    5.3. Zdolności produkcyjne
    5.4. Plan ilościowy produkcji
    5.5. Zaopatrzenie
    5.6. Gospodarka remontowa i konserwacyjna
    5.7. Ochrona środowiska
6. Plan organizacji i zarządzania
    6.1. Struktura organizacyjna
    6.2. Metody zarządzania
7. Plan zatrudnienia
    7.1. Zatrudnienie
    7.2. Polityka płacowa
    7.3. Polityka personalna i kadrowa
8. Plan finansowy
    8.1. Plan przychodów
    8.2. Plan kosztów uzyskania przychodów
    8.3. Plan rachunku wyników
    8.4. Plan nakładów inwestycyjnych
    8.5. Plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy
    8.6. Plan źródeł finansowania działalności
    8.7. Plan przepływów pieniężnych
    8.8. Plan bilansu
9. Ocena finansowa
Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *