Struktura biznesplanu – małe przedsiębiorstwo

Zdecydowana większość firm prowadzących działalność w Polsce stanowią małe (i średnie) przedsiębiorstwa. W przypadku napisania biznesplanu odróżnia je od dużych przedsiębiorstw to, że biznesplan przygotowywany przez małego przedsiębiorcę może być prostszy.

Struktura biznesplanu dla małego przedsiębiorstwa może wyglądać w ten sposób:

Streszczenie
1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
    1.1. Nazwa i forma prawna
    1.2. Przedmiot działalności
    1.3. Siedziba
    1.4. Charakterystyka właścicieli
2. Analiza SWOT
    2.1. Mocne strony
    2.2. Słabe strony
    2.3. Szanse
    2.4. Zagrożenia
3. Cele przedsiębiorstwa
    3.1. Cele krótkoterminowe
    3.2. Cele długoterminowe
4. Plan marketingowy
    4.1. Produkt
    4.2. Odbiorcy
    4.3. Konkurenci
    4.4. Ceny
    4.5. Dystrybucja
    4.6. Promocja
5. Działalność operacyjna
    5.1. Technologia
    5.2. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania
    5.3. Plan ilościowy produkcji
    5.4. Zaopatrzenie
6. Plan organizacji i zarządzania
    6.1. Schemat organizacyjny
    6.2. Zasady sporządzania
7. Plan zatrudnienia
    7.1. Struktura zatrudnienia
    7.2. Płace
8. Harmonogram realizacji
9. Plan finansowy
    9.1. Plan przychodów
    9.2. Plan kosztów
    9.3. Plan rachunku wyników
    9.4. Plan nakładów inwestycyjnych
    9.5. Plan przepływów pieniężnych
    9.6. Ocena finansowa
Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *