Struktura biznesplanu – nowa firma

Biznesplan sporządzany dla nowo zakładanej firmy różni się od biznesplanu, który został napisany dla firmy już istniejącej.

Można w nim zawrzeć następujące informacje:

Streszczenie
– cel i przedmiot planu
– istota planowanych zamierzeń
– motywy założenia firmy
– potrzeby finansowe
– spodziewane korzyści i czynniki ryzyka

Charakterystyka firmy i kompetencji jej założyciela
– forma prawna, misja i przedmiot działalności
– cele działalności w najbliższych latach
– uzasadnienie wyboru branży (przedmiotu działalności)
– charakterystyka kompetencji (kwalifikacji i doświadczenia) założyciela firmy
– szanse i ryzyko związane z uruchomieniem planowanej działalności

Charakterystyka wyrobu lub usługi
– opis wyrobu lub usługi z punktu widzenia cech istotnych w walce konkurencyjnej (atuty i mankamenty)
– charakterystyka technologii produkcji lub sposobu świadczenia usług

Analiza otoczenia konkurencyjnego
– wielkość i dynamika rynku (popytu) w poszczególnych segmentach
– klienci (ich potrzeby, nawyki, struktura, siła nabywcza itp.)
– konkurenci (ich silne i słabe strony, pozycja na rynku, strategia działania, plany rozwoju itp.)
– dostawcy (siła przetargowa, potencjał wytwórczy , sytuacja finansowa itp.)

Plan działań marketingowych
– plan działań marketingowych w obszarze produktu, ceny, dystrybucji i promocji

Plany rzeczowe
– plan sprzedaży
– opis procesu produkcji lub sposobu świadczenia usług
– plan produkcji (usług)
– zaopatrzenie
– zatrudnienie i płace
– remonty i inwestycje

Zarządzanie
– charakterystyka kadry zarządzającej
– struktury organizacyjne i techniki zarządzania

Plany i analizy finansowe
– plany wyników finansowych, bilansów, rachunku przepływów pieniężnych
– analizy i oceny przyszłej sytuacji finansowej, progu rentowności, opłacalności, poziomu ryzyka

Załączniki
– analizy finansowe
– wyniki badań rynkowych
– życiorysy zawodowe, schematy organizacyjne
– opinie ekspertów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *