Typowy układ biznesplanu

Była już o tym mowa, że każdy biznesplan jest inny i niekoniecznie musi zawierać takie same elementy. Wskazać można jednak pewien ogólny wzór według którego jest tworzona większość biznesplanów. Nie należy trzymać się go w sposób sztywny, ale traktować jako ogólną wytyczną.

Warto pamiętać, że niektóre części biznesplanu można ukazać łącznie albo podzielić w inny sposób. Część można pominąć, rozbudować inne, dodać coś czego w poniższym układzie nie ma. Wszystko zależy od potrzeb przedsiębiorcy i wymagań inwestorów.

Jednak każdy biznesplan powinien w sposób systematyczny analizować podobne elementy konkretnego przedsięwzięcia. Będą one miały wpływ na końcowy sukces firmy, więc warto przejść całą drogę i ewentualne błędy popełniać na papierze, a nie w rzeczywistości.

Układ biznesplanu może wyglądać w ten sposób:

 • okładka;
 • spis treści;
 • opis przedsięwzięcia;
 • informacja na temat kadry kierowniczej, pracowników, struktury organizacyjnej;
 • analiza otoczenia, opis branży;
 • analiza konkurencji;
 • analiza rynkowa;
 • plan marketingowy;
 • plan operacyjny;
 • plan finansowy;
 • załączniki do których występują odwołania w biznesplanie (np. szczegółowe wyniki badań, lista efektów z poszczególnych faz realizacji przedsięwzięcia).

W literaturze można się spotkać również z innymi wersjami tego, jak powinna wyglądać taka struktura, np. E. Filar i J. Skrzypek (2001: 44) uważają, że typowa struktura biznesplanu powinna wyglądać w ten sposób:

 1. Krótka prezentacja organizacji
  • historia, cele, zadania,
  • profil i zakres działalności firmy,
  • wielkość sprzedaży (obecna, przyszła),
  • posiadane oraz planowane środki.
 2. Analiza otoczenia
  • charakterystyka obecnych rynków,
  • najistotniejsze przewidywane zmiany otoczenia gospodarczego, finansowego, prawnego,
  • najbardziej prawdopodobny scenariusz przewidywanych oddziaływań na firmę,
  • wyszczególnienie istniejących zagrożeń i możliwości,
  • ocena konkurencyjności z punktu widzenia mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.
 3. Analiza organizacyjna firmy
  • ogólna charakterystyka środków, którymi firma obecnie dysponuje,
  • aktualna sytuacja finansowa,
  • główne słabości i mocne strony firmy,
  • analiza mocnych i słabych stron konkurencji.
 4. Rozwiązania strategiczne
  • określenie wybranej strategii rozwoju,
  • warianty wyboru i ich uzasadnienie,
  • cele (krótko-, średnio- i długoterminowe),
  • przewidywane oddziaływania na sytuację firmy.
 5. Plan działania
  • program działania, wybór środków,
  • określenie kolejności działań,
  • metody kontroli wskaźników,
  • strategie alternatywne.
 6. Wnioski
  • potrzeby,
  • wymagania.

Warto jednak zaznaczyć, że nie istnieje coś takiego jak jeden wzorzec sporządzania biznesplanu. Jego zawartość należy dobrać na podstawie indywidualnych ustaleń, wziąć pod uwagę kto jest adresatem biznesplanu, jakie są nasze oczekiwania w związku z nim.

Czasami można się spotkać z podziałem biznesplanu na dwie części: diagnostyczną i prognostyczną. W części diagnostycznej trzeba scharakteryzować swoją firmę, jej otoczenie, produkty, potencjał, sposób zarządzania i kwalifikacje zespołu, opisać produkty lub/i usługi itp. Z kolei w części prognostycznej identyfikuje się szanse i zagrożenia wynikające z zewnątrz, planowane działania, oczekiwane zyski i koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *