Wzór biznesplanu dla firmy istniejącej

Na skróty: Okładka biznesplanu | Spis treści | Streszczenie | Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa | Produkty i usługi | Analiza otoczenia | Strategia rozwoju przedsiębiorstwa | Plan działań marketingowych | Plan organizacji i zarządzania | Plan finansowy

 Okładka biznesplanu 

Biznesplan
[nazwa firmy]

[imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej]
tel. kom. …
e-mail: …

[miejscowość, data]

 Spis treści 

Spis treści

1. Streszczenie
2. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa
  2.1. Nazwa firmy
  2.2. Właściciele
  2.3. Historia firmy
  2.4. Siedziba
3. Produkty i usługi
  3.1. Istotne cechy produktów i usług
  3.2. Technologia produkcji
  3.3. Informacje o sprzedaży
4. Analiza otoczenia
  4.1. Analiza sektora
  4.2. Analiza głównych konkurentów
5. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
  5.1. Misja
  5.2. Cele firmy
6. Plan działań marketingowych
  6.1. Cele marketingowe
  6.2. Docelowy rynek i jego segmenty
  6.3. Ceny
  6.4. Promocja
7. Plan organizacji i zarządzania
  7.1. Struktura organizacyjna
  7.2. Metody zarządzania
8. Plan finansowy
Załączniki

 Streszczenie 

1. Streszczenie

Firma ……………… prowadzi sprzedaż ……………… . Jej produkty są dystrybuowane na ……………… . Nasze przewidywania wskazują na wzrost sprzedaży do ………………, co przyniesie zysk w wysokości ……………… w ciągu najbliższych ……………… lat.

……………… jest stosunkowo młodą firmą, która powstała w celu ……………… . Jej klientami są ……………… .

W ciągu najbliższych ……………… lat/miesięcy uzyskamy przychody rzędu ……………… . Kluczowe czynniki powodzenia przedsięwzięcia w okresie kolejnego roku:
– pokrycie zapotrzebowania na ………………,
– zapewnienie ………………,
– ……………… .

Niniejszy biznesplan został sporządzony przez ……………… na zlecenie ……………… . Zadaniem biznesplanu jest ……………… . Będzie on weryfikowany co kwartał.

 Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa 

2. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa

2.1. Nazwa firmy

Pełna nazwa firmy brzmi: ……………… . Można również używać skrótu nazwy: ……………… .

2.2. Właściciele

[Imię i nazwisko], lat ………………, prezes i założyciel
Pracuje on w sektorze ……………… od …………. lat. W tym czasie był ……………… . Ukończył studia ……………… na Uniwersytecie ……………… . Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie ………………

[Imię i nazwisko], lat ………………, wiceprezes i założyciel
Zajmuje się ……………… od ……………… lat. Jest ……………… .

2.3. Historia firmy

[Nazwa firmy] została utworzona w roku ……………… w ……………… przez ………………

Pod koniec ……………… r. firma przeszła gruntowną modernizację, polegającą na ……………… . Firma opracowała ……………… .

2.4. Siedziba

Centrala firmy znajduje się w ……………… . Firma ……………… działa na rynku krajowym/zagranicznym.

W miarę rozwoju firmy będziemy potrzebować dodatkowych pomieszczeń w celach ……………… . Po pewnym czasie zwiększymy również zatrudnienie.

 Produkty i usługi 

3. Produkty i usługi

3.1. Istotne cechy produktów i usług

Według stanu z ……………… firma oferowała ……………… grup produktów:
1. ………………
2. ………………
3. ………………

Produkty ……………… mają kilka ważnych cech, które odróżniają je od produktów, które można uznać za konkurencyjne:
0
1. Produkt ……………… jest unikatowy, ponieważ ………………
2. Firma oferuje pomoc techniczną obejmującą ………………
3. Nasze produkty są ………………

3.2. Technologia produkcji

Nasze produkty powstają przy wykorzystaniu ……………… . Pozwala to osiągnąć ……………… .

3.3. Informacje o sprzedaży

W roku ……………… firma X osiągnęła sprzedaż w wysokości ……………… usług ……………… . W roku ……….. zwiększyła się ona do ……………… .

Prognoza sprzedaży na kolejne lata pozwala sądzić, że ……………… . Prognozowaną wielkość i wartość sprzedaży w kolejnych latach obrazują poniższe zestawienia.

Tab. 1. Prognoza sprzedaży w ujęciu ilościowym

Grupa produktów Liczba sprzedanych sztuk [szt.]
Rok 1 Rok 2 Rok 3
A
B
C
SUMA

Tab. 2. Prognoza sprzedaży w ujęciu wartościowym

Grupa produktów Wartość sprzedaży [zł]
Rok 1 Rok 2 Rok 3
A
B
C
SUMA

Kopie reklam i materiałów dotyczących sprzedaży zamieszczono w Załączniku … na końcu dokumentu.

 Analiza otoczenia 

4. Analiza otoczenia

4.1. Analiza sektora

Chłonność rynku ……………… w ……………… r. oceniano na ……………… . Przewiduje się utrzymanie tego popytu. Sektor ……………… jest rynkiem ……………… . Funkcjonuje na nim kilkunastu dużych dostawców. Największe firmy uzyskują przychody rzędu ……………… . Wynika to z ……………… .

Przetrwanie w tej branży wymaga ……………… .

Rynek jest podzielony na segmenty. Około ……………… dużych firm zajmuje pozycje wiodące (………% udziałów w rynku), ……………… średnich producentów tworzy kolejny segment (………%), a pozostałe ……..% jest podzielone pomiędzy małych dystrybutorów, do których należą: ……………… .

4.2. Analiza głównych konkurentów

Nasz produkt będzie konkurował z ……………… . Liderami branży są:
– ………………
– ………………
– ………………

 Strategia rozwoju przedsiębiorstwa 

5. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Nasza strategia będzie oparta na obsłudze rynków ……………… . Segment, w którym działa firma jest pełen produktów charakteryzujących się ……………… . Firma ……………… chce wyróżnić się unikatowością oferowanych produktów i usług.

5.1. Misja

Misja firmy ……………… polega na ……………… .

5.2. Cele firmy

Cele krótkoterminowe:
1. Wprowadzić produkt ……………… na rynek ………………
2. Zwiększyć sprzedaż o ……………… miesięcznie do końca ……………… r. i o ……………… miesięcznie do końca ……………… r.
3. ………………

Cele długoterminowe:
1. ………………
2. ………………
3. ………………

 Plan działań marketingowych 

6. Plan działań marketingowych

Oferując produkt ……………… koncentrujemy się na wąskim rynku ……………… . Nasi klienci są ……………… . Możemy im zaproponować ……………… .

6.1. Cele marketingowe

Zmierzając do rozwoju firmy, pragniemy osiągnąć następujące cele marketingowe:
– zwiększenie napływu zamówień z ……………… o ……………… przez ……. lata;
– rozbudowa kanałów dystrybucji z ……………… do ………………;
– ………………;
– ………………;
– ………………

6.2. Docelowy rynek i jego segmenty

Jeśli chodzi o rynek ………………, koncentrujemy się na takich segmentach jak: ……………… . Zapotrzebowanie będzie wzrastać, ponieważ ……………… .

Pozostałe produkty są atrakcyjne dla klientów ………………, z uwagi na ich jakość i przystępną cenę. W reklamach i informacjach prasowych będziemy podkreślać właśnie te dwa czynniki.

Rozwijającym się rynkiem jest ……………… .

Równie ważny jest sposób dotarcia do klienta. Naszym sprzedawcom zapewnimy kompleksowe szkolenia, odbywające się ……………… .

6.3. Ceny

Nasze ceny są ……………… . Odzwierciedlają jakość i ……………… produktów.

Poziom cen jest jedną z najważniejszych spraw dla firmy. Musi ona uzyskać optymalną cenę u ……………… i zaproponować swoim odbiorcom ……………… . Chcemy utrzymać ceny na poziomie ……………… .

6.4. Promocja

Celem krótkoterminowym firmy jest ……………… Metody promocji produktów są następujące:
– ………………
– ………………
– ………………

Firma kształtuje obecnie swoją tożsamość. Nasze barwy to: ………………

W charakterze znaku handlowego stosujemy również hasło: ………………

Firma ……………… dostarcza nam materiały informacyjne i dokumentację ………….. . W celu wypromowania swoich produktów będziemy im zlecać ……………… .

 Plan organizacji i zarządzania 

7. Plan organizacji i zarządzania

Firmę tworzą obecnie ……………… osoby. Nasze plany przewidują powiększenie zatrudnienia do ……………… osób w ciągu ……………… lat.

7.1. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna firmy jest oparta na modelu ……………… . Obejmuje następujące piony: ………………

7.2. Metody zarządzania

W okresie najbliższych kilku lat zostaną dokonane zmiany usprawniające w metodach pracy działów:
– ………………
– ………………
– ………………

Celem zmian będzie: unowocześnienie metod pracy, ………………

Istnieją także pewne luki, którymi firma będzie musiała poświęcić uwagę:
– organizacja jest zbyt ………………,
– obecny zespół posiada wiedzę o rynku ………………, ale musi ją uzupełnić w odniesieniu do rynku ………………,
– ……………… .

 Plan finansowy 

8. Plan finansowy

Dane z analizy finansowej:
– Zestawienie przewidywanych przychodów i rozchodów;
– Przewidywany bilans;
– Wskaźniki ekonomiczne.

Zestawienie przewidywanych przychodów i rozchodów

A B C D E F G H I J K L M N O P
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok … Rok … Rok …
2 Sprzedaż
3 Koszty sprzedaży
4 Koszty sprzedaży jednostkowej
5 Koszty sprzedaży łącznie
6 Zysk brutto ze sprzedaży
7 Marża brutto
8 Procent marży brutto
9
10 Koszty sprzedaży i marketingu
11 Wynagrodzenie
12 Reklama i promocja
13 Transport
14 Prowizje
15 Koszty podróży
16 Koszty sprzedaży i marketingu łącznie
17
18 Koszty ogólne i administracyjne
19 Wyposażenie w dzierżawie
20 Usługi
21 Ubezpieczenia
22 Lokalizacja
23 Amortyzacja
24 Wynagrodzenia
25 Koszty administracyjne i ogólne łącznie
26
27 Koszty działalności łącznie
28 Zysk brutto
29 Podatki
30 Zysk netto

Przewidywany bilans

A B C D E F G H I J K L M N O P
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok … Rok … Rok …
2 AKTYWA
3 Aktywa trwałe
4 Rzeczowe aktywa trwałe
5 Środki trwałe
6 Lokale
7 Środki transportu
8 Aktywa obrotowe
9 Zapasy
10 Materiały
11 Produkty gotowe
12 Inwestycje krótkoterminowe
13 Środki pieniężne w kasie i na rachunku
14 AKTYWA ŁĄCZNIE
15
16 PASYWA
17 Kapitał własny
18 Kapitał podstawowy
19 Zysk (strata) netto
20 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
21 Zobowiązania długoterminowe
22 Kredyty i pożyczki
23 Zobowiązania krótkoterminowe
24 PASYWA ŁĄCZNIE

Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki rentowności Rok ubiegły Rok … Rok … Rok …
Marża brutto
Marża zysku netto
Zwrot na aktywach
Zwrot na kapitale
Wskaźniki obrotowości Rok ubiegły Rok … Rok … Rok …
Obrót należnościami
Obrót należności w dniach
Obrót zapasami
Obrót zobowiązaniami
Całkowity obrót zapasami
Wskaźniki płynności Rok ubiegły Rok … Rok … Rok …
Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik bieżącej płynności skorygowany
Wskaźnik wysokiej płynności
Wskaźnik wysokiej płynności skorygowany
Aktywa bieżące netto
Aktywa bieżące netto skorygowane
Wskaźniki uzupełniające Rok ubiegły Rok … Rok … Rok …
Aktywa/Sprzedaż
Dług/Aktywa
Aktywa łącznie/Bieżące zobowiązania
Wskaźnik bieżący zdolności płatniczej
Obroty aktywami
Sprzedaż/Wartość netto

9 thoughts on “Wzór biznesplanu dla firmy istniejącej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *