Wzór biznesplanu dla nowej firmy

Na skróty: Okładka biznesplanu | Spis treści | Streszczenie | Charakterystyka przedsiębiorstwa | Analiza SWOT | Analiza otoczenia konkurencyjnego | Plan marketingowy | Zatrudnienie | Harmonogram realizacji | Plan finansowy

 Okładka biznesplanu 

Biznesplan
[nazwa firmy]

[imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej]
tel. kom. …
e-mail: …

[miejscowość, data]

 Spis treści 

Spis treści

1. Streszczenie
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
  2.1. Nazwa firmy
  2.2. Misja
  2.3. Cele firmy
  2.4. Przedmiot działalności
  2.5. Siedziba
  2.6. Charakterystyka właściciela
3. Analiza SWOT
4. Analiza otoczenia konkurencyjnego
  4.1. Analiza sektora
  4.2. Klienci
  4.3. Ocena głównych konkurentów
  4.4. Dostawcy
5. Plan marketingowy
  5.1. Produkt
  5.2. Ceny
  5.3. Dystrybucja
  5.4. Promocja
6. Zatrudnienie
  6.1. Struktura zatrudnienia
  6.2. Płace
7. Harmonogram realizacji
8. Plan finansowy
  8.1. Założenia
  8.2. Wydatki inwestycyjne i źródła finansowania
  8.3. Planowane przychody miesięczne
  8.4. Planowane miesięczne koszty prowadzenia działalności
  8.5. Zestawienie zysków i strat
Załączniki

 Streszczenie 

1. Streszczenie

Niniejszy biznesplan został przygotowany dla potrzeb uruchomienia przedsiębiorstwa ……………… . Opracował go ………………, który jest ………………

Łączne nakłady związane z uruchomieniem firmy będą kształtować się na poziomie ………………

Według przeprowadzonej analizy, firma powinna przynieść zysk netto już w ……………… w wysokości ……………… . W kolejnych latach będzie to ……………… .

Przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej.

 Charakterystyka przedsiębiorstwa 

2. Charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1. Nazwa firmy

Pełna nazwa firmy brzmi: ……………… .

2.2. Misja

Misja firmy ……………… polega na ……………… .

2.3. Cele firmy

Cele krótkoterminowe:
1. ………………
2. ………………
3. ………………

Cele długoterminowe:
1. ………………
2. ………………
3. ………………

2.4. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności firmy ……………… jest ……………… .

2.5. Siedziba

[adres, ewentualnie dane dotyczące dojazdu]

2.6. Charakterystyka właściciela

[imię i nazwisko właściciela] – lat ………………, absolwent ………………, który ukończył w roku ……………… . W ……………… r. rozpoczął pracę jako ……………… . Obecnie jest członkiem ……………… .

 Analiza SWOT 

3. Analiza SWOT

Firma X będzie musi zmierzyć się z silną konkurencją i wykorzystać istniejące możliwości rozwoju. Zrobi to opierając się na swoich mocnych stronach w postaci: ………………

Równocześnie podjęte zostaną kroki zaradcze na występujące słabości, do których zalicza się: ………………

W poniższej tablicy wypunktowano najważniejsze mocne i słabe strony firmy, a więc czynniki sprzyjające osiągnięciu założonych celów przez firmę i czynniki, które mogą to utrudnić. Uwzględniono również występujące szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu przedsiębiorstwa.

 Mocne strony
 ………………
 ………………
 ………………
 Słabe strony
 ………………
 ………………
 ………………
 Szanse
 ………………
 ………………
 ………………
 Zagrożenia
 ………………
 ………………
 ………………

 Analiza otoczenia konkurencyjnego 

4. Analiza otoczenia konkurencyjnego

4.1. Analiza sektora

Obecny w ostatnich latach wzrost inwestycji na rynku ……………… przyczynił się do zwiększonego zapotrzebowania na ……………… .

Rynek jest podzielony na ……………… .

4.2. Klienci

Oferta firmy kierowana jest do ……………… . Klientami firmy są zatem ……………… .

4.3. Ocena głównych konkurentów

Na rynku istnieje kilka firm świadczących podobną działalność. Są to firmy, które ……………… . Zaliczyć do nich należy: ……………… .

Liderami na rynku są:
– ………………
– ………………
– ………………

Przewaga konkurencyjna produktów firmy ……………… polega na ……………… .

4.4. Dostawcy

Do głównych dostawców firmy należy zaliczyć: ……………… .

 Plan marketingowy 

5. Plan marketingowy

5.1. Produkt

Firma ……………… będzie dostarczać następujące produkty na rynek:
– ………………
– ………………
– ………………

Nasze produkty zapewnią wiele korzyści nabywcom, tzn. ……………… .

Wszystkie produkty firmy charakteryzują się wysoką jakością, a także ………………. Do ich głównych zalet należą: ………………

5.2. Ceny

Celem finansowym jest osiągnięcie ……………… .

Ceny oferowane przez konkurentów wahają się pomiędzy ……………… .

Według przeprowadzonych analiz klienci są w stanie zapłacić do ………………, przy czym zmienia się to w odniesieniu do wybranych segmentów docelowych, a więc ………………

5.3. Dystrybucja

Wykorzystamy następujące kanały dystrybucji w celu dotarcia do klientów: ……………… .

5.4. Promocja

Celami naszej strategii promocji są ……………… . Aby to osiągnąć opracowaliśmy kampanię ………………, polegającą na ……………… .

Do głównych działań w ramach komunikacji marketingowej należą:
– ………………
– ………………
– ………………

 Zatrudnienie 

6. Zatrudnienie

6.1. Struktura zatrudnienia

Firma zatrudni ……………… pracowników w wymiarze ……………… . W kolejnych latach zatrudnimy ……………… .

Wielkość zatrudnienia zależeć będzie od szybkości rozwoju firmy.

6.2. Płace

Wynagrodzenie według stanowiska pracy:
– ………………
– ………………
– ………………

Nie przewiduje się świadczeń socjalnych ani nadgodzin.

Pod względem wysokości wynagrodzeń firma ma zamiar utrzymać taki poziom, który pozwoli zdobyć i utrzymać wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Umożliwi to utrzymanie dobrej jakości wykonywanych przez firmę produktów.

 Harmonogram realizacji 

7. Harmonogram realizacji

Szczegółową listę zadań przewidzianych do realizacji w najbliższym roku przedstawiono w poniższym harmonogramie.

Lp. Zadania Miesiące Osoba odpowiedzialna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. …………………. ………………….
2. …………………. ………………….
…………………. ………………….

Ponadto w ciągu najbliższych ……………… lat planujemy wykonać: ……………… .

 Plan finansowy 

8. Plan finansowy

8.1. Założenia

Plan finansowy opracowany został na podstawie przewidywanego obrotu, który przyjęto ze względu na ……………… .

8.2. Wydatki inwestycyjne i źródła finansowania

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:
1. Adaptacja lokalu – ……………… zł
2. Maszyny i urządzenia – ……………… zł
3. ………………

Źródła finansowania:
1. Środki własne – ……………… zł
2. Kredyt bankowy – ……………… zł
3. ………………

8.3. Planowane przychody miesięczne

I rok działalności:
1. Przychody ze sprzedaży produktu A – ……………… zł
2. Przychody ze świadczenia usług polegających na ……………… – ……………… zł
3. ………………

II rok działalności:
1. Przychody ze sprzedaży produktu A – ……………… zł
2. Przychody ze świadczenia usług polegających na ……………… – ……………… zł
3. ………………

III rok działalności:
1. Przychody ze sprzedaży produktu A – ……………… zł
2. Przychody ze świadczenia usług polegających na ……………… – ……………… zł
3. ………………

8.4. Planowane miesięczne koszty prowadzenia działalności

Koszty stałe:
1. ……………… – ……………… zł
2. ……………… – ……………… zł
3. ……………… – ……………… zł

Koszty zmienne:
1. ……………… – ……………… zł
2. ……………… – ……………… zł
3. ……………… – ……………… zł

8.5. Zestawienie zysków i strat

Start [zł] I rok [zł] II rok [zł] III rok [zł]
Wpływy
Kredyt
Środki własne
Przychody
Wydatki
Spłata kredytu
Inwestycje
Koszty
Saldo

2 thoughts on “Wzór biznesplanu dla nowej firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *