Zawartość uproszczonego (wstępnego) i rozwiniętego (pełnego) biznesplanu

Jest czymś oczywistym, że nie każdy biznesplan musi zawierać te same elementy, składać się z takich samych rozdziałów, podrozdziałów itp. Wynika to z tego, że poszczególne biznesplany różnią się branżą, skalą przedsięwzięcia, historią, potrzebami. Można jednak wskazać jaką powinny mieć zawartość.

Czasami potrzebny jest uproszczony (wstępny) biznesplan. Stosuje się go wtedy, kiedy mamy do czynienia z przedsięwzięciem prostym, nieskomplikowanym, które nie wymaga znacznych nakładów. Są stosowane przez np. małe firmy. Mogą też stanowić rodzaj próby, którą wykorzystuje się do zaprezentowania dużego projektu, ale po to, aby przekonać się czy wzbudzi on zainteresowanie i ma szanse na akceptację (jednak w takim przypadku należy później przygotować rozwinięty biznesplan). Innymi słowy ma on za zadanie szybko przetestować koncepcję i zmierzyć zainteresowanie inwestorów.

Elementy uproszczonego biznesplanu:

 • charakterystyka firmy (historia, przedmiot działalności);
 • analiza rynku;
 • charakterystyka osób zarządzających;
 • ryzyko;
 • plan sprzedaży;
 • bilans, rachunek wyników i przepływy pieniężne.

Wstępny biznesplan nie powinien zastępować pełnego. Biznesplan pełny lub rozwinięty jest tym, co większość z nas ma na myśli, mówiąc „biznesplan”. Często stanowi on podstawę przyszłej działalności. Tego typu profesjonalnie wyglądające biznesplany są wykorzystywane do pozyskiwania znacznych pieniędzy na rozwój firmy. Zawierają wykresy, tabele, diagramy. Powinny być czytelne, zrozumiałe i atrakcyjne z punktu widzenia osoby czytającej.

Zawartość rozwiniętego biznesplanu:

 • streszczenie;
 • cele i opis przedsięwzięcia:
  • nazwa firmy i forma prawna;
  • czynności związane z rejestracją;
  • historia firmy;
  • charakterystyka założyciela (założycieli);
  • misja i cele firmy;
 • opis produktu/usługi:
  • dokładny opis oferty;
  • stosowana technologia;
  • możliwości rozwoju;
  • niezbędne zasoby;
  • zidentyfikowanie dostawców;
  • omówienie konkurencyjnych produktów;
  • strategia cenowa.
 • analiza rynku:
  • identyfikacja rynku docelowego na Twoje produkty/usługi;
  • nabywcy w podziale na głównych i pozostałych;
  • opis konkurentów;
 • analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (np. SWOT);
  • marketing:
  • cele marketingowe;
  • produkt;
  • cena;
  • dystrybucja;
  • promocja.
 • zarząd:
  • zasoby kadrowe;
  • struktura organizacyjna firmy;
 • plan wdrożenia:
  • wybór celów i środków ich realizacji;
  • przydzielanie zadań;
  • terminy realizacji;
 • analiza finansowa:
  • bilans i rachunek wyników;
  • analiza progu opłacalności;
  • schemat przepływów pieniężnych;
  • analiza wskaźnikowa;
 • załączniki (np. badania rynku, plan struktury organizacyjnej, życiorysy itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *